Zakres Usług

Usługi dla klientów indywidualnych

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu m.in. :

Prawa cywilnego 

 • zobowiązania, umowy, przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych: doradztwo, analiza, badanie pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC oraz z tytułu czynów niedozwolonych, 
 • prowadzenie spraw związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości takich jak zasiedzenie i zniesienie współwłasności, dział spadku,
 • reprezentacja i doradztwo w sprawach wieczystoksięgowych: badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych,
 • doradztwo i negocjacje dotyczące nabycia oraz zbycia nieruchomości komercyjnych i niekomercyjnych,
 • przygotowywanie umów najmu i dzierżawy,
 • roszczenia wynikające z umów sprzedaży: sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, dotyczące gwarancji i rękojmi, ochrony konsumentów, związanych z niedozwolonymi klauzulami umownymi,
 • roszczenia z umów cywilnoprawnych: w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług.
 • prawa rzeczowe ograniczone,
 • prawo spadkowe: nabycie spadku, dział spadku,
 • ochrona dóbr osobistych

Prawa rodzinnego i opiekuńczego

 • sprawy o rozwód lub separację,
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy opiekuńcze: ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,

Prawa administracyjnego

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentacja w postępowaniu odwoławczym,
 • sporządzanie skarg do WSA oraz Skarg Kasacyjnych oraz reprezentację w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentowanie w sprawach wywłaszczeniowych,
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi w toczących się postępowaniach,

Prawa pracy

 • prowadzenie sporów sądowych w sprawach pracowniczych,
 • reprezentacja pracowników w sprawach o przywrócenie do pracy i w sprawach o mobbing,
 • reprezentacja w sprawach o wypłatę wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, 
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi w toczących się postępowaniach,

Usługi dla przedsiębiorców

Kancelaria poza powyższymi sprawami prowadzi m.in.  sprawy z zakresu:

Prawa gospodarczego

 • kompleksowe doradztwo prawne począwszy od rozpoczęcia działalności, stwierdzanie nieważności uchwał, prowadzenie spraw korporacyjnych, przygotowywanie projektów uchwał, tworzenie spółek, rejestracja spółek, dzielenie i likwidację zmiany w KRS,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz urzędami w sprawach gospodarczych,
 • windykacja należności, wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego, negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.
 • przygotowanie projektów dokumentów, uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy,
 • nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części
 • sprawy korporacyjne / regulaminy organów spółek
 • organizację i prowadzenie zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń
 • przygotowanie i negocjowanie zmiany umów i statutów spółek

Prawa pracy

 • przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności i innych,
 • doradztwo w zakresie form zatrudnienia oraz sposobów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • reprezentacja pracodawców w sporach sądowych z pracownikami
Ponadto Kancelaria prowadzi sprawy Cywilne i Administracyjne na rzecz przedsiębiorców, w zakresie w jakim dotyczą one prowadzonej przez nich działalności